Dokumenty


Oboznámenie so spracovaním osobných údajov

podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: H5SMS, s. r. o. so sídlom Timravy 5052/27, 03601 Martin, IČO: 44127618 (ďalej len „Prevádzkovateľ).

B. Účel spracúvania osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi:

Spracovanie údajov pre účely IS Účtovné doklady; marketing; rezervačný systém (TIM); webový portál (www.nestojvrade.sk)

C. Zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko
 • emailová adresa, telefónne číslo
 • trvalé bydlisko, prechodné bydlisko
 • údaje o motorovom vozidle
 • údaje požadované spoločnosťou, ktorá ponúka služby pre motoristov (nepovinné)

D. Doplňujúce informácie

 1. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa spracovávané za účelom spracovania Účtovných dokladov; marketingu; rezervačného systému (TIM); webového portálu (www.nestojvrade.sk) spracovávané v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno c, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 2. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia za účelom odpredaja majetku spoločnosti zamestnancovi v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno b, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy – nevykonáva sa
 3. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa spracovávané za účelom fungovania Prístupového systému; Hodnotenia zamestnancov, Telekonferencií; HR Portalu v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno f, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa - nevykonáva sa
 4. Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa spracovávané za účelom vedenia Databázy uchádzačov; Firemných novín v zmysle článku 6, ods. 1 písmeno a, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) – na základe súhlasu dotknutej osoby - nevykonáva sa
 5. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám v zmysle zákona (Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovna, úrad práce,...) a sprostredkovateľom, spoločnostiam, ktoré ponúkajú služby pre motoristov uvedeným na www.nestojvrade.sk (dalej ako „Sprostredkovatelia“) a to na základe zmlúv.
 6. Prevádzkovatelia vyhlasujú, že pri výbere sprostredkovateľov dbali na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).
 7. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má prijaté všetky opatrenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a týmto sa zaväzuje chrániť tieto údaje pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania v zmysle opatrení prijatých v bezpečnostnom projekte.
 8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných v poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov.
 9. Prevádzkovatelia prehlasujú, že nebudú poskytovať osobné údaje iným Sprostredkovateľom, ako tým, ktorý sú uvedené v tomto oboznámení.
 10. Prevádzkovatelia prehlasujú, že budú zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.
 11. Prevádzkovatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 12. V spoločnosti je ustanovená zodpovedná osoba. Kontaktné údaje: Ing. Petra Piršelová, tel.: 0918634053

E. Doba uchovávania OU:

 1. 24 mesiacov

F. Poučenie o právach dotknutej osoby

Právo na prístup
 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
  • a) účely spracúvania;
  • b) kategórie dotknutých osobných údajov;
  • c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
  • d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
  • e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
  • f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  • g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
  • h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
 2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.
 3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
 4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie („zabúdanie“)
 1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
  • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  • c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
  • d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  • e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
  • f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.
 2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
  • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  • b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  • c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;
  • d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  • e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania
 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
  • a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  • b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
 3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
Právo na prenosnosť
 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
  • a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
  • b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
 3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Právo namietať
 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v ods. 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácií s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
Oznámenie tretím stranám

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Začatie konania na návrh dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle §100 zákona 18/2018 Z.z. podať návrh na začatie konania v prípade, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom. Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu. O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu.

Súhlas dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba v zmysle čl. 7 ods. 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dávam svoj súhlas spoločnosti H5SMS, s.r.o. so sídlom Timravy 5052/27, 036 01 Martin, IČO: 44 127 618na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.

Vymedzený účel:

Spracovanie údajov pre rýchle online objednávanie termínu vyšetrenia u lekára:
 • online objednanie termínu vyšetrenia u lekára, pripomenutie vyšetrenia a úkonov spojených s rezerváciou termínu
Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa a telefónne číslo budú na základe zmluvy poskytované tretej strane – zdravotníckym zariadeniam, ktorých zoznam je uvedený na www.nestojvrade.sk za účelom rezervácie termínu vyšetrenia a úkonov s ňou spojených.

Doba archivácie: 24 mesiacov

Zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko,
 • emailová adresa a telefónne číslo
 • rodné číslo
 • údaje požadované lekárom (nepovinné)
Doba platnosti súhlasu: po dobu 2 rokov

Všeobecné obchodné podmienky

 • I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli www.nestojvrade.sk.
  2. Prevádzkovateľom portálu www.nestojvrade.sk (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom služieb je H5SMS, s.r.o., s miestom podnikania Timravy 5052/2, 036 01 Martin, IČO: 44127618, IČ DPH: SK2022593980, DIČ: 2022593980, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@h5sms.sk; tel. kontakt: +421 918 634 053.
  3. Službou sa rozumejú on-line informačné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie termínu u Poskytovateľa služby (ďalej len „Služba“).
  4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).
  5. Poskytovateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby a u ktorej je možné si objednať termín (ďalej len „Poskytovateľ“).
  6. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o rezerváciu termínu u Poskytovateľa
 • II. Základné podmienky používania

  1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky, t.j. Poskytovateľom služby a stranou dopytu, t.j. Klientom. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť rezervácie termínu. Uzavretím rezervácie termínu dochádza ku vzniku záväzku medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné nároky z náhrady škody a z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.
  2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah súborov a poskytnutých informácií ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe rezervácie termínu.
  3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených v súboroch a poskytnutých informáciách tretími stranami.
  4. Údaje uverejnené na Portáli pod záložkou Poskytovateľa sú poskytované Poskytovateľmi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť uvádzaných údajov.
  5. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
  6. Služby Portálu sú poskytované podľa cenníku stanoveného vo Všeobecných obchodných podmienkach.
  7. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webovej stránky. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.
 • III. Ochrana osobných údajov a súkromia

  1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania a propagácie o službách Prevádzkovateľa. Používateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov za informačným a propagačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@h5sms.sk, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
  2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.
  4. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len povinné údaje, ktorými je e-mailová adresa a heslo, ktoré Používateľ zadal sám pri vytváraní svojho používateľského konta. Pokiaľ Používateľ zadá aj iné údaje nad rozsah povinných údajov, Prevádzkovateľ bude uchovávať aj tieto údaje.
  5. V prípade Poskytovateľa služby Prevádzkovateľ uchováva aj meno a priezvisko alebo názov, sídlo alebo bydlisko, e-mailovú adresu, IČO, DIČ, prípadne iné údaje poskytnuté Poskytovateľom služby, ktoré Poskytovateľ zadal ako údaje potrebné pri vystavení faktúry.
  6. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií. Používateľ taktiež súhlasí v rámci poskytovania služieb s používaním cookies.
 • IV. Registrácia Používateľa

  1. Využívanie služieb Portálu je podmienené registráciou Poskytovateľa služby.
  2. Registrovaní Poskytovatelia služieb musia mať v ponuke termíny na sprostredkovanie, niektoré môžu byť za poplatok. Pridávanie termínov je výlučne v kompetencii Prevádzkovateľa, na vyžiadanie Poskytovateľa služby a za podmienok stanovených vo VOP.
  3. Používateľ registráciou v systéme nestojvrade.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich kontách.
  4. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
  5. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov na e-mailovú adresu info@h5sms.sk.
 • V. Sprístupnenie konta

  1. Poskytovatelia služieb môžu služby začať využívať bezodkladne po oznámení Prevádzkovateľa o sprístupnení služieb.
 • VI. Úprava údajov používateľa

  1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať konto Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.
  2. Používateľ môže požiadať Prevádzkovateľa o úpravu údajov Používateľa
  3. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.
  4. Pokiaľ sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Nastavenia – základné údaje“ používateľského menu.
 • VII. Správanie sa Používateľov

  1. Poskytovateľ služby plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených termínov na objednanie a informácií o Poskytovateľovi služby.
  2. Poskytovateľ služby je povinný:
   • a) zabezpečiť aby predmetom bolo výlučne sprostredkovanie termínu o Poskytovateľa,
   • b) zabezpečiť, aby obsah vlastných informácií bol upravený tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so zákonmi SR,
   • c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o všetkých okolnostiach,
   • d) neponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia so sprostredkovaním termínu.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku používateľa v prípade, že mu používateľ nedokáže preukázať svoju existenciu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli bude v súlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade, ak používateľ Podmienky porušuje.
  5. Používateľ sám zodpovedá za splnenie povinností, vyplývajúcich na strane Poskytovateľa zo sprostredkovania termínu. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii realizátora služby, pre ktorú sa termín sprostredkuje.
 • VIII. Cenník služieb

  1. Ceny služieb sa odvíjajú od zvolenej služby. Ceny sú uvádzané s DPH.
  2. V prípade zmeny cien služieb, nebude mať táto zmena vplyv na už uhradené poplatky za služby.
  3. Poskytovateľ poskytuje nasledovné platené služby:
   • Rezervácia termínu na vyžiadanie: 10€, vrátane DPH
   • Prednostná konzultácia na vyžiadanie: 12,- €, vrátane DPH
   • Vyšetrenie na vyžiadanie sobota: 10,- €, vrátanie DPH
   • Lekárska prehliadka: 5,- €, vrátanie DPH
   • Vyšetrenie: 5,- €, vrátane DPH
  4. Storno poplatok, v prípade požiadavky na stornovanie platby je 3€, vrátane DPH. Platbu je možné stornovať na základe písomnej požiadavky odoslanej na info@h5sms.sk. Na základe požiadavky bude rezervácia termínu zrušená prevádzkovateľom.
  5. Služby sú Klientovi poskytnuté na základe úhrady platby. Platbu je možné realizovať jedine prostredníctvom platobnej brány pay24. Po úhrade ceny za zvolené služby, systém automaticky vygeneruje e-mail s faktúrou vo formáte pdf. Termín je potvrdený až po realizácii platby. Email sa generuje až po platbe, nie skôr.
  6. Platba prostredníctvom platobnej brány 24pay (platba kartou, cez internet banking a ďalšie platobné metódy) je realizovaná v zabezpečenom prostredí.
  7. Pokiaľ by potvrdenie platby nebolo doručené Klientovi do 60 minút, je Klient oprávnený službu reklamovať.
  8. V prípade akýchkoľvek problémov s realizáciou platby Klient kontaktuje Poskytovateľa na e-mailovej adrese info@h5sms.sk alebo na zákazníckej podpore 24pay trasactions@24-pay.com.
 • IX. Záverečné ustanovenia

  1. V prípade, že sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným, resp. bude v rozpore s platným právnym predpisom Slovenskej republiky, Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli, že budú hľadať pri riešení sporu platné ustanovenie, ktoré bude svojím obsahom a rozsahom významovo najbližšie k ustanoveniu, ktoré sa stalo neplatným alebo ktoré sa dostalo do rozporu s platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
  2. Poskytovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť systému, pokiaľ zavinenie spôsobia tretie strany, t.j. pri poruche internetu alebo pri nefunkčnosti serveru.
  3. Právne vzťahy bližšie neupravené vo VOP sa spravujú prísl. ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
  4. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť tieto VOP v záujme efektivity a zlepšenia kvality ním poskytovaných služieb. Zmenu VOP oznámi zaslaním správy na e-mailovú adresu Používateľa či iným vhodným spôsobom. Ak Používateľ písomne neoznámi nesúhlas s navrhovanou zmenou VOP pred dňom účinnosti zmeny VOP, platí, že navrhovanú zmenu VOP prijal s účinnosťou odo dňa účinnosti navrhnutého Poskytovateľom.
  5. Tieto VOP sú platné od 01.06.2016.