Dokumenty


Súhlas dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba v zmysle čl. 7 ods. 1 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov dávam svoj súhlas spoločnosti H5SMS, s.r.o. so sídlom Timravy 5052/27, 036 01 Martin, IČO: 44 127 618na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel.

Vymedzený účel:

Spracovanie údajov pre rýchle online objednávanie termínu vyšetrenia u lekára:
 • online objednanie termínu vyšetrenia u lekára, pripomenutie vyšetrenia a úkonov spojených s rezerváciou termínu
Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mailová adresa a telefónne číslo budú na základe zmluvy poskytované tretej strane – zdravotníckym zariadeniam, ktorých zoznam je uvedený na www.nestojvrade.sk za účelom rezervácie termínu vyšetrenia a úkonov s ňou spojených.

Doba archivácie: 24 mesiacov

Zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko,
 • emailová adresa a telefónne číslo
 • rodné číslo
 • údaje požadované lekárom (nepovinné)
Doba platnosti súhlasu: po dobu 2 rokov

Všeobecné obchodné podmienky

 • I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ alebo „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli www.nestojvrade.sk.
  2. Prevádzkovateľom portálu www.nestojvrade.sk (ďalej len „Portál“) a poskytovateľom služieb je H5SMS, s.r.o., s miestom podnikania Timravy 5052/2, 036 01 Martin, IČO: 44127618, IČ DPH: SK2022593980, DIČ: 2022593980, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: info@h5sms.sk; tel. kontakt: +421 918 634 053.
  3. Službou sa rozumejú on-line informačné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie termínu u Poskytovateľa služby (ďalej len „Služba“).
  4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).
  5. Poskytovateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby a u ktorej je možné si objednať termín (ďalej len „Poskytovateľ“).
  6. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o rezerváciu termínu u Poskytovateľa
 • II. Základné podmienky používania

  1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky, t.j. Poskytovateľom služby a stranou dopytu, t.j. Klientom. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť rezervácie termínu. Uzavretím rezervácie termínu dochádza ku vzniku záväzku medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné nároky z náhrady škody a z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.
  2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah súborov a poskytnutých informácií ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe rezervácie termínu.
  3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených v súboroch a poskytnutých informáciách tretími stranami.
  4. Údaje uverejnené na Portáli pod záložkou Poskytovateľa sú poskytované Poskytovateľmi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť uvádzaných údajov.
  5. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
  6. Služby Portálu sú poskytované podľa cenníku stanoveného vo Všeobecných obchodných podmienkach.
  7. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky či iným spôsobom, poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webovej stránky. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.
 • III. Ochrana osobných údajov a súkromia

  1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania a propagácie o službách Prevádzkovateľa. Používateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov za informačným a propagačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@h5sms.sk, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
  2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.
  4. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len povinné údaje, ktorými je e-mailová adresa a heslo, ktoré Používateľ zadal sám pri vytváraní svojho používateľského konta. Pokiaľ Používateľ zadá aj iné údaje nad rozsah povinných údajov, Prevádzkovateľ bude uchovávať aj tieto údaje.
  5. V prípade Poskytovateľa služby Prevádzkovateľ uchováva aj meno a priezvisko alebo názov, sídlo alebo bydlisko, e-mailovú adresu, IČO, DIČ, prípadne iné údaje poskytnuté Poskytovateľom služby, ktoré Poskytovateľ zadal ako údaje potrebné pri vystavení faktúry.
  6. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií. Používateľ taktiež súhlasí v rámci poskytovania služieb s používaním cookies.
 • IV. Registrácia Používateľa

  1. Využívanie služieb Portálu je podmienené registráciou Poskytovateľa služby.
  2. Registrovaní Poskytovatelia služieb musia mať v ponuke termíny na sprostredkovanie, niektoré môžu byť za poplatok. Pridávanie termínov je výlučne v kompetencii Prevádzkovateľa, na vyžiadanie Poskytovateľa služby a za podmienok stanovených vo VOP.
  3. Používateľ registráciou v systéme nestojvrade.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich kontách.
  4. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
  5. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov na e-mailovú adresu info@h5sms.sk.
 • V. Sprístupnenie konta

  1. Poskytovatelia služieb môžu služby začať využívať bezodkladne po oznámení Prevádzkovateľa o sprístupnení služieb.
 • VI. Úprava údajov používateľa

  1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať konto Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.
  2. Používateľ môže požiadať Prevádzkovateľa o úpravu údajov Používateľa
  3. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.
  4. Pokiaľ sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Nastavenia – základné údaje“ používateľského menu.
 • VII. Správanie sa Používateľov

  1. Poskytovateľ služby plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených termínov na objednanie a informácií o Poskytovateľovi služby.
  2. Poskytovateľ služby je povinný:
   • a) zabezpečiť aby predmetom bolo výlučne sprostredkovanie termínu o Poskytovateľa,
   • b) zabezpečiť, aby obsah vlastných informácií bol upravený tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so zákonmi SR,
   • c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o všetkých okolnostiach,
   • d) neponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia so sprostredkovaním termínu.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku používateľa v prípade, že mu používateľ nedokáže preukázať svoju existenciu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli bude v súlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade, ak používateľ Podmienky porušuje.
  5. Používateľ sám zodpovedá za splnenie povinností, vyplývajúcich na strane Poskytovateľa zo sprostredkovania termínu. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii realizátora služby, pre ktorú sa termín sprostredkuje.
 • VIII. Cenník služieb

  1. Ceny služieb sa odvíjajú od zvolenej služby. Ceny sú uvádzané s DPH.
  2. V prípade zmeny cien služieb, nebude mať táto zmena vplyv na už uhradené poplatky za služby.
  3. Poskytovateľ poskytuje nasledovné platené služby:
   • Rezervácia termínu na vyžiadanie: 10€, vrátane DPH
   • Prednostná konzultácia na vyžiadanie: 12,- €, vrátane DPH
   • Vyšetrenie na vyžiadanie sobota: 10,- €, vrátanie DPH
   • Lekárska prehliadka: 5,- €, vrátanie DPH
   • Vyšetrenie: 5,- €, vrátane DPH
  4. Storno poplatok, v prípade požiadavky na stornovanie platby je 3€, vrátane DPH. Platbu je možné stornovať na základe písomnej požiadavky odoslanej na info@h5sms.sk. Na základe požiadavky bude rezervácia termínu zrušená prevádzkovateľom.
  5. Služby sú Klientovi poskytnuté na základe úhrady platby. Platbu je možné realizovať jedine prostredníctvom platobnej brány pay24. Po úhrade ceny za zvolené služby, systém automaticky vygeneruje e-mail s faktúrou vo formáte pdf. Termín je potvrdený až po realizácii platby. Email sa generuje až po platbe, nie skôr.
  6. Platba prostredníctvom platobnej brány 24pay (platba kartou, cez internet banking a ďalšie platobné metódy) je realizovaná v zabezpečenom prostredí.
  7. Pokiaľ by potvrdenie platby nebolo doručené Klientovi do 60 minút, je Klient oprávnený službu reklamovať.
  8. V prípade akýchkoľvek problémov s realizáciou platby Klient kontaktuje Poskytovateľa na e-mailovej adrese info@h5sms.sk alebo na zákazníckej podpore 24pay trasactions@24-pay.com.
 • IX. Záverečné ustanovenia

  1. V prípade, že sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným, resp. bude v rozpore s platným právnym predpisom Slovenskej republiky, Prevádzkovateľ a Používateľ sa dohodli, že budú hľadať pri riešení sporu platné ustanovenie, ktoré bude svojím obsahom a rozsahom významovo najbližšie k ustanoveniu, ktoré sa stalo neplatným alebo ktoré sa dostalo do rozporu s platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
  2. Poskytovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť systému, pokiaľ zavinenie spôsobia tretie strany, t.j. pri poruche internetu alebo pri nefunkčnosti serveru.
  3. Právne vzťahy bližšie neupravené vo VOP sa spravujú prísl. ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
  4. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť tieto VOP v záujme efektivity a zlepšenia kvality ním poskytovaných služieb. Zmenu VOP oznámi zaslaním správy na e-mailovú adresu Používateľa či iným vhodným spôsobom. Ak Používateľ písomne neoznámi nesúhlas s navrhovanou zmenou VOP pred dňom účinnosti zmeny VOP, platí, že navrhovanú zmenu VOP prijal s účinnosťou odo dňa účinnosti navrhnutého Poskytovateľom.
  5. Tieto VOP sú platné od 01.06.2016.